Σύνολα Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων Δήμου Μαλεβιζίου

Καταγραφή και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Μαλεβιζίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014.


Συνόλα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου Μαλεβιζίου όπως αυτά καταγράφηκαν και συγκεντρώθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και από τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπά του. Τα σύνολα αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά και αξιολογούνται.

Ειδικότερα περιγράφονται:

  1. Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος Μαλεβιζίου και τα εποπτευόμενά από αυτόν νομικά πρόσωπα
  2. Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που διατίθενται σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης δημόσιας πληροφορίας
  3. Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που διατίθενται με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν.3448/06. Αντίγραφα των φυσικών αρχείων, που διατίθενται για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, λαμβάνονται κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης και η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.
  4. Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται σε περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.3448/06 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Ο αποκλεισμός της περαιτέρω χρήσης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, γίνεται για λόγους νομιμότητας και αιτιολογείται.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Μαλεβιζίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Μαλεβιζίου
Έκδοση 2.0
Τελευταία ενημέρωση 30 Μάρτιος, 2024, 16:51 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Σεπτέμβριος, 2019, 19:12 (EEST)
ΑΔΑ: ΨΡΣΜΩΛΣ-1ΗΛ
Αριθ. Απόφασης 731/11.06.2018